صفحه آغازين تماس با ما   English
معرفي شعبه ها

شعبه 3 كرج

آدرسكرج- چهارراه كارخانه قند- ميدان شهيد فهميده-نبش كوچه بدر2
رئيس شعبه:32734944 (داخلي 202)
تلفن معاون بيمه اي:32735102
تلفن معاون اداري مالي:32734942( داخلي 218)
فاكس شعب:32734943
رابطين مشاوره:.....
تلفنخانه:32734925-32734927
كد شهر:026
آدرس پست الكترونيك :Alborz _shobeh3@ sso.ir


 
ناوبر